Оплата внесків

Шановні адвокати! Будьте уважні під час обрання банківської установи, за допомогою якої будете здійснювати переказ коштів на сплату щорічного внеску. За цим посиланням http://ubanks.com.ua/adr/ ви завжди зможете відслідкувати, які банки ліквідовуються, є неплатоспроможними чи мають тимчасову адміністрацію.

 

Про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон) розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та є однаковим для всіх адвокатів.

1 січня 2017 року набув чинності Закон України від 20.12.2016 р. N 1791-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", яким внесені зміни й до Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Відповідно до змін було встановлено, що розмір щорічних внесків "не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року".
Відповідно до абзацу 4 статті 7 Закону про Державний бюджет на 2017 рік, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2017 року встановлений в розмірі 1600 гривень.
4-5 липня 2014 року Рада адвокатів України своїм Рішення №75 внесла зміни до Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (нова редакцiя), затвердженого рiшенням Ради адвокатiв України №72 вiд 16 лютого 2013 року.
Згідно п. 2.2. Положення адвокати України сплачують встановлений розмiр щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування в нацiональнiй валютi України на банкiвськi рахунки органiв адвокатського самоврядування двома платежами, оприлюдненими вiдповiдно до п. 2.13. цього Положення, згiдно наступного розподiлу:
— шляхом перерахування 70% вiд встановленого розмiру щорiчного внеску (однiєї мiнiмальної заробiтної плати на 1 сiчня поточного року) на поточний рахунок вiдповiдної ради адвокатiв регiону;
— шляхом перерахування 30% вiд встановленого розмiру щорiчного внеску (однiєї мiнiмальної заробiтної плати на 1 сiчня поточного року) на поточний рахунок Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України.

ШАНОВНІ АДВОКАТИ! Будьте уважні під час обрання банківської установи, за допомогою якої будете здійснювати переказ коштів на сплату щорічного внеску. За цим посиланням http://ubanks.com.ua/adr/  ви завжди зможете відслідкувати, які банки ліквідовуються, є неплатоспроможними чи мають тимчасову адміністрацію. 

Таким чином адвокати Київської області мають сплатити суму щорічного внеску за 2017 рік у наступній пропорції:
 

70% (1120,00 грн.) на рахунок Ради адвокатів Київської області відповідно до вказаних нижче реквізитів:
Отримувач платежу: РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЄДРПОУ: 38536488
Поточний рахунок: 26002433498800  
МФО банку: 351005
Назва банку: АТ «УкрСиббанк»
Валюта рахунку – ГРН
Призначення платежу: 70% щорічного внеску адвоката (П.І.Б) на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за (вказати період) (наприклад "за 2017 рік")

 
30% (480,00 грн.) на рахунок Національної асоціації адвокатів України відповідно до вказаних нижче реквізитів:
Отримувач платежу  -  Національна асоціація адвокатів України
МФО банку  -  320984
Код за ЄДПРОУ -  38488439
Назва банку  -  АТ "ПроКредит Банк"
Поточний рахунок № 26009210281016
Валюта рахунку – ГРН
Призначення платежу: 30% щорічного внеску адвоката (П.І.Б) на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за (вказати період) (наприклад "за 2017 рік")

 
Увага! Адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року (п. 2.5. Положення).
Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України. 
 
Стосовно сплати внесків за минулі роки, то їх порядок та умови сплати залишилися незмінними.

 
За 14 днів грудня 2012 року сплачується 40,38 грн. (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2012 становила 1073 грн.,  положення про внески було прийнято 17 грудня 2012 року);
За 2013 рік - 1147 грн. (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2013 року).
За 2014 рік - 1218 грн. (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2014 року).
За 2015 рік - 1218 грн (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2015 року).
За 2016 рік – 1378 (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2016 року).
Перерахування коштів за 2012 та 2013 роки здійснюється на рахунок Ради адвокатів Київської області у 100% розмірі. Можлива оплата внеску за несплачені періоди одним платіжним дорученням.
 
Згідно ПОЛОЖЕННЯ про щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлена наступна відповідальність за несплату внесків:
2.16. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.
2.18. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.
2.19. Для цiлей, передбачених Роздiлом VI «Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть адвоката» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», належним надсиланням, повідомленням адвоката про порушення дисциплiнарної справи з пiдстав порушення порядку сплати (несплати, сплати не у повному розмiрi, прострочення сплати) щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування, про її розгляд та про прийняття рiшення щодо порушеної дисциплiнарної справи є також надсилання такої інформації адвокату на зазначену в ЄРАУ електронну пошту чи розміщення вiдповiдної iнформацiї на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної асоціації адвокатiв України.
2.20 Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
2.21. Притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення порядку та строкiв сплати щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування не звiльняє його вiд сплати такого внеску.
2.22. Наслiдком несплати адвокатом у встановлений строк щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування — джерела фiнансування ведения Єдиного реєстру адвокатiв України, є перехiд вiдомостей про нього в стан неактивних та невидимих для користувачiв офiцiйного веб-сайту НААУ, обробка i пiдтримка яких адмiнiстратором ЄРАУ не здiйснюється. Такий адвокат не має права приймати участь в дiяльностi (роботi) органів адвокатського самоврядування, у зв’язку iз вiдсутнiстю даних про нього в ЄРАУ.