Протокол Конференції адвокатів Київської області 2016 року

Конференцiю вiдкрив Голова Ради адвокатiв Київської областi Бойко Петро Анатолiйович, який доповiв, що вiдповiдно до Рiшення Ради адвокатiв України №78 вiд 26.02.2016 року та Порядку висування та обрання делегатiв конференцiї адвокатiв Київської областi, затвердженого рiшенням Ради адвокатiв України №78 вiд 26.02.2016 року, скликано Конференцiю адвокатiв Київської областi та затверджено квоту представництва делегатiв на Конференцiю адвокатiв Київської областi, яка складас 1 делегат вiд 25 адвокатiв, але не менше 2-х делегатiв вiд району областi, мiста обласного пiдпорядкування, району мiста Киева, адреси робочого мiсця та вiдомостi про яких включенi до ЄРАУ у Київськiй областi.
 
Делегатами з правом голосу є члени органiв адвокатського самоврядування регiону, вiдомостi про яких включенi до ЄРАУ у Київськiй областi, на яких покладаеться органiзацiйно-технiчне забезпечення Конференцiї та якi звiтують перед Конференцiєю, вiдповiдно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть», а саме: Голова та члени Ради адвокатiв Київської областi, Голова та члени КДКА, Голова та члени ревiзiйної комiсiї адвокатiв Київської областi, представники адвокатiв Київської областi у складi Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури та Ради адвокатiв України.
 
Таким чином, повноважними для участi в Конференцiї адвокатiв Київської областi є 197 (сто дев’яносто сiм) делегатiв. Вiдповiдно до переданої керiвником групи реестрацiї вiдомостi, для участi у роботi Конференцiї зарееструвалися 184 (сто вiсiмдесят чотири) делегати. Конференцiя вважаеться повноважною.
 
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря Конференцiї адвокатiв Київської областi.
2. Обрання мандатної комiсiї та затвердження протоколу мандатної комiсiї.
З. Обрання лiчильної комiсiї.
4. Розгляд та затвердження звiту Голови Ради адвокатiв Київської областi про роботу PAP.
5. Pозгляд та затвердження звiту Голови Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури Київської областi про роботу КДКА.
6. Розгляд та затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї адвокатiв Київської областi.
7. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатiв регiону у складi Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури Крупнової Любовi Василiвни. Переобрання представника адвокатiв регiону у складi Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.
8. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатiв регiону у складi Ради адвокатiв України Гречкiвського Павла Миколайовича.
9. Затвердження штатного розпису i кошторису Ради адвокатiв Київської областi на 2016 рiк.
10. Затвердження штатного розпису i кошторису КДКА Київської областi на 2016 рiк.
11. Рiзне.
 
Повний текст Протоколу можна переглянути за посиланням