Протокол № 18 засідання Ради адвокатів Київської області

По першому питанню: питання, пов’язані з проведенням Конференції адвокатів Київської області, а саме: визначення дати, часу і місця проведення зборів адвокатів з висунення делегатів на Конференцію адвокатів Київської області. Визначення дати, часу і місця проведення Конференції адвокатів Київської області. Затвердження порядку денного Конференції адвокатів Київської області.

Слухали: Голова Ради адвокатів Київської області П.А. Бойко запропонував визначити дату, час і місце проведення зборів адвокатів по висуненню делегатів на Конференцію адвокатів та дату, час і місце проведення Конференції адвокатів Київської області, а саме:

 1. Загальні збори адвокатів регіонів (районів) області, міст обласного підпорядкування для обрання делегатів на конференцію адвокатів Київської області провести 14 листопада 2014 року об 11-й год.

Взяти до керівництва правила, визначені у Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Київської області та Регламенті конференції адвокатів Київської області, затверджених рішенням Ради адвокатів України від 24.10.2014 року № 155:

У конференції адвокатів регіону та зборах адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва), що проводяться з метою обрання делегатів на Конференцію, беруть участь адвокати, адреси робочого місця та відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у Київській області, відповідно до Акту звірки між НААУ і Радою адвокатів Київської області та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України рішення № 155 від 24 жовтня 2014 року. 

Квота представництва делегатів на Конференцію – 1 делегат від 25 адвокатів, але не менше 2-х делегатів від району області, міста обласного підпорядкування, району міста Києва, адреси робочого місця та відомості про яких включені до ЄРАУ у Київській області, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення ЄРАУ, із урахуванням передбаченого його пунктом 4.16 Акту звірки між НААУ та Радою адвокатів Київської області та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України цього рішення. 

Делегатами з правом голосу є члени органів адвокатського самоврядування регіону, відомості про яких включені до ЄРАУ у Київській області, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення ЄРАУ, із урахуванням передбаченого його пунктом 4.16 Акту звірки між НААУ та Радою адвокатів Київської області та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України рішення № 155 від 24.10.2014 року, на яких покладається організаційно-технічне забезпечення Конференції та які звітують перед Конференцією, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону, а саме: Голова та члени Ради адвокатів Київської області, Голова та члени КДКА, Голова та члени ревізійної комісії адвокатів Київської області, представник адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Ради адвокатів України.

Обрання делегатів на Конференцію здійснюється на зборах адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва) за списками адвокатів, що надаються Секретаріатом Ради адвокатів України. У разі, якщо у відповідному районі області, місті обласного підпорядкування, районі міста Києва є один чи два адвокати, відомості про адресу робочого місця яких включено до ЄРАУ по даному регіону (району області, місті обласного підпорядкування, району міста Києва), вони кооптуються делегатами Конференції згідно цього Порядку.

Належним є повідомлення адвокатів про проведення загальних зборів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва), а також Конференції, яке здійснене через оголошення на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів регіону.

Додатково Рада адвокатів Київської області бере на себе обов’язок письмово повідомити кожного адвоката, відомості про якого включені до ЄРАУ у Київській області, про час і конкретне місце проведення загальних зборів в залежності від робочого місця такого адвоката (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва).

Реєстрація адвокатів, які прибули для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію, здійснюється членами органів адвокатського самоврядування та уповноваженими Радою адвокатів Київської області адвокатами на підставі списків, наданих Секретаріатом Ради адвокатів України.

Початок реєстрації адвокатів: 10-00 год.

Закінчення реєстрації адвокатів – 10-50 год.

Реєстрацію адвокатів здійснювати в реєстраційному листку по списку адвокатів, наданих Секретаріатом Ради адвокатів України, при пред’явленні ними свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, а також посвідчень адвокатів чи документів, що підтверджують їх особу. Уповноважена Радою адвокатів Київської області особа посвідчує факт реєстрації та правильність відомостей, вказаних у реєстраційному листку, власним підписом.

Визначити із числа адвокатів осіб, відповідальних за реєстрацію адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Укласти договори оренди приміщень для проведення зборів адвокатів для обрання делегатів на конференцію адвокатів Київської області та проведення конференції адвокатів Київської області.

Загальні збори адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва) є повноважними незалежно від кількості адвокатів, які зареєструвалися, за умови належного їх повідомлення.

Відкриває збори адвокатів член ради адвокатів регіону/член КДКА, відповідальний за їх організаційне забезпечення, який доповідає:

-        про кількість прибулих на збори адвокатів;

-        про визначену квоту делегатів на Конференцію;

-        про встановлений спосіб голосування (відкритий);

-        про кількість голосів, яка є вирішальною, при ухвалені рішення зборів;

-        пропонує обрати лічильну комісію (кількісний склад і прізвища), у випадку, якщо кількість адвокатів, які беруть участь у загальних зборах, перевищує 50 осіб;

-        пропонує обрати головуючого та секретаря зборів.

Після обрання головуючого та секретаря зборів, член ради адвокатів регіону/член КДКА, відповідальний за їх організаційне забезпечення, складає свої повноваження.

Головуючий пропонує учасникам зборів висувати кандидатури делегатів Конференції. Кількість висунутих кандидатів не обмежується.

Головуючий пропонує учасникам зборів обговорити кандидатури делегатів Конференції.

Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів.

Делегат (учасник) Конференції вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва) на момент прийняття відповідного рішення. У разі, якщо на збори адвокатів регіону області, міста обласного підпорядкування, району міста Києва прибув лише один або два адвокати, він/вони включаються до списку делегатів конференції (кооптуються) за довідкою особи, визначеною відповідальною за проведення цих зборів.

Протокол зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію повинен містити інформацію про кількість адвокатів, включених до ЄРАУ з адресою робочих місць у Київській області, про кількість учасників зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію, про обраних для участі у Конференції делегатів із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові обраної особи, номеру і дати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, адреси, засобів зв’язку, інших відомостей про хід зборів.

Протокол зборів адвокатів підписується головою і секретарем зборів та передається Голові Ради адвокатів Київської області не пізніше наступного дня після проведення таких зборів. 

На підставі протоколів зборів адвокатів та кооптованих делегатів Конференції, скласти списки делегатів Конференції та направити до Ради адвокатів України для оприлюднення на офіційному веб-сайті НААУ.

 

 1. Провести Конференцію адвокатів Київської області, адреса робочого місця та відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у Київській області станом на 24 жовтня 2014 року, 15 листопада 2014 року об 11-й годині.

Місцем проведення Конференції адвокатів Київської області визначити приміщення готелю «Президент», зал «Європейський», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12.

Взяти до керівництва правила, визначені у Регламенті конференції Київської області, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 24.10.2014 року № 155:

Скласти списки делегатів Конференції за наявними протоколами зборів адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва).

До вказаних списків включити кооптованих делегатів, а саме: Голову та членів Ради адвокатів Київської області, Голову та членів КДКА, Голову та членів ревізійної комісії адвокатів Київської області, представника адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Ради адвокатів України, на яких покладається організаційно-технічне забезпечення Конференції та які звітують перед Конференцією, відповідно до ч.5 ст. 47 Закону, а також один чи два адвокати, відомості про адресу робочого місця яких включено до ЄРАУ по даному регіону (району області, місті обласного підпорядкування, району міста Києва)

Один екземпляр цього списку зберегти у Раді адвокатів Київської області, а другий направити до Ради адвокатів України для оприлюднення на офіційному веб-сайті НААУ.

Належним є повідомлення адвокатів про проведення Конференції у регіоні, яке здійснене через оголошення на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів регіону.

Прізвища делегатів Конференції внести до Реєстраційного списку делегатів, який підписується відповідальною за їх складання особою.

Організація реєстрації делегатів Конференції адвокатів Київської області покладається на Раду адвокатів Київської області. 

Із числа адвокатів-делегатів Конференції визначити осіб, які проводять реєстрацію делегатів Конференції. Із їх числа обрати керівника та секретаря групи реєстрації.

Реєстраційну відомість делегатів Конференції передати керівнику групи реєстрації.

Початок реєстрації делегатів Конференції: 10-00 год.

Закінчення реєстрації делегатів Конференції – 10-50 год.

Реєстрацію здійснювати у Реєстраційному списку делегатів при пред’явленні ними свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчень адвокатів чи документів, що підтверджують їх особу.

Керівнику групи реєстрації посвідчити факт реєстрації та правильність відомостей, вказаних у реєстраційному списку, власним підписом.

Конференція адвокатів Київської області є повноважною за умови участі в ній більше половини усіх делегатів, що мають право брати участь у Конференції (кворум).

Кворум визначається на момент закінчення реєстрації по кількості делегатів, які своїми підписами в реєстраційному списку посвідчили факт їх реєстрації. При відсутності кворуму Рада адвокатів Київської області призначає нову дату скликання Конференції.

Керівник групи реєстрації передає Голові Ради адвокатів Київської області відомості щодо кількості делегатів обраних, і тих, які зареєструвалися, повідомляє Конференцію про наявність (відсутність) кворуму.

Голова Ради адвокатів Київської області у разі кворуму відкриває Конференцію і пропонує і пропонує обирати головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення, складення протоколу, членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування, членів мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів Конференції.

Головуючий на Конференції:

-        керує засіданням у відповідності з Регламентом та Порядком;

-        ставить на обговорення питання у відповідності з порядком денним;

-        надає можливість для виступів учасникам Конференції;

-        проводить голосування по питаннях порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

-        дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи Конференції і її робочих органів;

-        відповідає на питання, що поступили на його адресу, і дає усні довідки;

-        забезпечує порядок в залі засідань;

-        оголошує перерви;

-        закриває Конференцію;

-        підписує протокол Конференції.

Секретар (секретаріат) Конференції забезпечує і контролює ведення протоколу Конференції, приймає від делегатів заявки на виступ по питаннях порядку денного.

Лічильна комісія Конференції обирається для організації і проведення процедури голосування. Із свого складу вона обирає голову і секретаря лічильної комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від числа її членів. Голова лічильної комісії роз’яснює порядок голосування з питань порядку денного Конференції, про результати підрахунку голосів повідомляє голову та секретаря (секретаріат) Конференції. 

Для перевірки повноважень делегатів Конференція формує мандатну комісію, яка:

-        перевіряє повноваження зареєстрованих делегатів і проводить заміну тимчасових посвідчень на мандат делегата Конференції;

-        доповідає конференції про кількість обраних делегатів;

Конференція затверджує доповідь мандатної комісії.

Голосування з питань порядку денного проводиться тільки після визнання Конференцією повноважень делегатів на підставі доповіді Голови мандатної комісії.

На Конференції надається час для виступів:

-        з доповіддю з питання порядку денного – до 20 хвилин;

-        кандидатам у делегати З’їзду – до 5 хвилин;

-        з інших питань – до 5 хвилин.

Конференція адвокатів Київської області вправі приймати рішення про продовження або скорочення часу на виступи.

Рішення Конференції приймаються більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів на момент прийняття рішення.

Перед проведенням голосування Головуючий Конференції оголошує сформульоване питання, що поставлене на голосування, а у випадку голосування по кандидатурам також прізвища, по батькові осіб, запропонованих для обрання.

Делегати, наділені правом голосування, виражають думку при прийнятті рішення шляхом голосування мандатами.

Голосування на Конференції є особистим. Не допускається голосування за дорученням або одних делегатів замість інших.

Після обговорення питань порядку денного, прийняття рішень, головуючий оголошує роботу Конференції закінченою.

Про проведення Конференції адвокатів Київської області складається протокол, який підписується головуючим та секретарем Конференції та не пізніше 3-х днів з дня проведення Конференції направляється до Ради адвокатів України.

Рішення Конференції адвокатів розміщується на офіційному веб-сайті НААУ.

 

 1. Затвердити порядок денний Конференції адвокатів Київської області:

1. Розгляд та затвердження звіту Голови Ради адвокатів Київської області про роботу РАР.

2. Розгляд та затвердження звіту Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про роботу КДКА.

3. Розгляд та затвердження висновку Ревізійної комісії адвокатів Київської області.

4. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бірюкової Аліни Миколаївни.

5. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів регіону у складі Ради адвокатів України Гречківського Павла Миколайовича.

6. Обрання делегатів до складу ІІІ З’їзду адвокатів України.

7. Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Київської області.

8. Затвердження штатного розпису і кошторису КДКА Київської області.

Голосували: «За» - 11, «Проти» - 0, «Утрималися» - 0

     Вирішили:

1. Загальні збори адвокатів регіонів (районів) області, міст обласного підпорядкування для обрання делегатів на конференцію адвокатів Київської області провести 14 листопада 2014 року об 11-й год., а саме:

 1. Оболонський район міста Києва

Подільський район міста Києва

Шевченківський район міста Києва

Дарницький район міста Києва

Деснянський район міста Києва

      Печерський район міста Києва

Голосіївський район міста Києва

Солом'янський район міста Києва

Святошинський район міста Києва

Дніпровський район міста Києва

Особи, відповідальні за організаційне забезпечення зборів: Бойко П.А., Гречківський П.М., Демидюк О.Б., Чернобай О.В., Гречківський П.М., Демидюк О.Б., Грязнова Л.М.

Збори проводяться в приміщенні ДП Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 2.

 1. м. Бровари

Баришівський район

Броварський район

м. Славутич

      м. Бориспіль

Бориспільський район

Згурівський район

Яготинський район

м. Березань

м. Переяслав-Хмельницький

Особи, відповідальні за організаційне забезпечення зборів: Гусейнова Ж.В., Бойко Л.В., Качан В.Т.

            Збори проводяться за адресою: м. Бровари, бул. Незалежності, 4, МКЦ "Прометей". 

 1. м. Біла Церква

Білоцерківський район

Богуславський район

Володарський район

Рокитнянський район

Сквирський район

Ставищенський район

Таращанський район

Тетіївський район

Особи, відповідальні за організаційне забезпечення зборів: Ковбасінська Г.В., Поліщук В.А., Кіккас В.Е.

Збори проводяться в приміщенні конференц-залу Київської обласної (регіональної) торгово-промислової палати, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Урицького, 13, 4-й поверх.

 1. м. Ірпінь

Бородянський район

Вишгородський район

Іванківський район

Києво-Святошинський район

Макарівський район

Фастівський район

м. Буча

м. Фастів

Особи, відповідальні за організаційне забезпечення зборів: Мартишенко Т.О., Павленко Г.М., Серьогін О.Ю.

Збори проводяться в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9.

 1. м. Обухів

Кагарлицький район

Миронівський район

Обухівський район

Особи, відповідальні за організаційне забезпечення зборів: Бірюкова А.М., Олкова Т.О., Клапчук Ф.П.

Збори проводяться в приміщенні Обухівського районного центру культури і дозвілля, що знаходиться за адресою: м. Обухів, вул. Київська,117. 

 1. м. Васильків

Васильківський район

Особи, відповідальні за організаційне забезпечення зборів: Сіваков Л.М.

Збори проводяться в малому залі Будинку культури, що знаходиться за адресою: м. Васильків, вул. Володимирська,2.

Взяти до керівництва правила, визначені у Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Київської області та Регламенті конференції адвокатів Київської області, затверджених рішенням Ради адвокатів України від 24.10.2014 року № 155:

У конференції адвокатів регіону та зборах адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва), що проводяться з метою обрання делегатів на Конференцію, беруть участь адвокати, адреси робочого місця та відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у Київській області, відповідно до Акту звірки між НААУ і Радою адвокатів Київської області та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України рішення № 155 від 24 жовтня 2014 року. 

Квота представництва делегатів на Конференцію – 1 делегат від 25 адвокатів, але не менше 2-х делегатів від району області, міста обласного підпорядкування, району міста Києва, адреси робочого місця та відомості про яких включені до ЄРАУ у Київській області, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення ЄРАУ, із урахуванням передбаченого його пунктом 4.16 Акту звірки між НААУ та Радою адвокатів Київської області та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України цього рішення. 

Делегатами з правом голосу є члени органів адвокатського самоврядування регіону, відомості про яких включені до ЄРАУ у Київській області, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення ЄРАУ, із урахуванням передбаченого його пунктом 4.16 Акту звірки між НААУ та Радою адвокатів Київської області та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України рішення № 155 від 24.10.2014 року, на яких покладається організаційно-технічне забезпечення Конференції та які звітують перед Конференцією, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону, а саме: Голова та члени Ради адвокатів Київської області, Голова та члени КДКА, Голова та члени ревізійної комісії адвокатів Київської області, представник адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Ради адвокатів України.

Обрання делегатів на Конференцію здійснюється на зборах адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва) за списками адвокатів, що надаються Секретаріатом Ради адвокатів України. У разі, якщо у відповідному районі області, місті обласного підпорядкування, районі міста Києва є один чи два адвокати, відомості про адресу робочого місця яких включено до ЄРАУ по даному регіону (району області, місті обласного підпорядкування, району міста Києва), вони кооптуються делегатами Конференції згідно цього Порядку.

Належним є повідомлення адвокатів про проведення загальних зборів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва), а також Конференції, яке здійснене через оголошення на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів регіону.

Додатково Рада адвокатів Київської області бере на себе обов’язок письмово повідомити кожного адвоката, відомості про якого включені до ЄРАУ у Київській області, про час і конкретне місце проведення загальних зборів в залежності від робочого місця такого адвоката (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва).

Реєстрація адвокатів, які прибули для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію, здійснюється членами органів адвокатського самоврядування та уповноваженими Радою адвокатів Київської області адвокатами на підставі списків, наданих Секретаріатом Ради адвокатів України.

Початок реєстрації адвокатів: 10-00 год.

Закінчення реєстрації адвокатів – 10-50 год.

Реєстрацію адвокатів здійснювати в реєстраційному листку по списку адвокатів, наданих Секретаріатом Ради адвокатів України, при пред’явленні ними свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, а також посвідчень адвокатів чи документів, що підтверджують їх особу. Уповноважена Радою адвокатів Київської області особа посвідчує факт реєстрації та правильність відомостей, вказаних у реєстраційному листку, власним підписом.

Визначити із числа адвокатів осіб, відповідальних за реєстрацію адвокатів, які прибудуть для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію.

Укласти договори оренди приміщень для проведення зборів адвокатів для обрання делегатів на конференцію адвокатів Київської області та проведення конференції адвокатів Київської області.

Загальні збори адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва) є повноважними незалежно від кількості адвокатів, які зареєструвалися, за умови належного їх повідомлення.

Відкриває збори адвокатів член ради адвокатів регіону/член КДКА, відповідальний за їх організаційне забезпечення, який доповідає:

-        про кількість прибулих на збори адвокатів;

-        про визначену квоту делегатів на Конференцію;

-        про встановлений спосіб голосування (відкритий);

-        про кількість голосів, яка є вирішальною, при ухвалені рішення зборів;

-        пропонує обрати лічильну комісію (кількісний склад і прізвища), у випадку, якщо кількість адвокатів, які беруть участь у загальних зборах, перевищує 50 осіб;

-        пропонує обрати головуючого та секретаря зборів.

Після обрання головуючого та секретаря зборів, член ради адвокатів регіону/член КДКА, відповідальний за їх організаційне забезпечення, складає свої повноваження.

Головуючий пропонує учасникам зборів висувати кандидатури делегатів Конференції. Кількість висунутих кандидатів не обмежується.

Головуючий пропонує учасникам зборів обговорити кандидатури делегатів Конференції.

Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів.

Делегат (учасник) Конференції вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва) на момент прийняття відповідного рішення. У разі, якщо на збори адвокатів регіону області, міста обласного підпорядкування, району міста Києва прибув лише один або два адвокати, він/вони включаються до списку делегатів конференції (кооптуються) за довідкою особи, визначеною відповідальною за проведення цих зборів.

Протокол зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію повинен містити інформацію про кількість адвокатів, включених до ЄРАУ з адресою робочих місць у Київській області, про кількість учасників зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію, про обраних для участі у Конференції делегатів із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові обраної особи, номеру і дати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, адреси, засобів зв’язку, інших відомостей про хід зборів.

Протокол зборів адвокатів підписується головою і секретарем зборів та передається Голові Ради адвокатів Київської області не пізніше наступного дня після проведення таких зборів. 

На підставі протоколів зборів адвокатів та кооптованих делегатів Конференції, скласти списки делегатів Конференції та направити до Ради адвокатів України для оприлюднення на офіційному веб-сайті НААУ.

 

 1. Провести Конференцію адвокатів Київської області, адреса робочого місця та відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у Київській області станом на 24 жовтня 2014 року, 15 листопада 2014 року об 11-й годині.

Місцем проведення Конференції адвокатів Київської області визначити приміщення готелю «Президент», зал «Європейський», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12.

Взяти до керівництва правила, визначені у Регламенті конференції Київської області, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 24.10.2014 року № 155:

Скласти списки делегатів Конференції за наявними протоколами зборів адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста Києва).

До вказаних списків включити кооптованих делегатів, а саме: Голову та членів Ради адвокатів Київської області, Голову та членів КДКА, Голову та членів ревізійної комісії адвокатів Київської області, представника адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Ради адвокатів України, на яких покладається організаційно-технічне забезпечення Конференції та які звітують перед Конференцією, відповідно до ч.5 ст. 47 Закону, а також один чи два адвокати, відомості про адресу робочого місця яких включено до ЄРАУ по даному регіону (району області, місті обласного підпорядкування, району міста Києва)

Один екземпляр цього списку зберегти у Раді адвокатів Київської області, а другий направити до Ради адвокатів України для оприлюднення на офіційному веб-сайті НААУ.

Належним є повідомлення адвокатів про проведення Конференції у регіоні, яке здійснене через оголошення на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів регіону.

Прізвища делегатів Конференції внести до Реєстраційного списку делегатів, який підписується відповідальною за їх складання особою.

Організація реєстрації делегатів Конференції адвокатів Київської області покладається на Раду адвокатів Київської області. 

Із числа адвокатів-делегатів Конференції визначити осіб, які проводять реєстрацію делегатів Конференції. Із їх числа обрати керівника та секретаря групи реєстрації.

Реєстраційну відомість делегатів Конференції передати керівнику групи реєстрації.

Початок реєстрації делегатів Конференції: 10-00 год.

Закінчення реєстрації делегатів Конференції – 10-50 год.

Реєстрацію здійснювати у Реєстраційному списку делегатів при пред’явленні ними свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчень адвокатів чи документів, що підтверджують їх особу.

Керівнику групи реєстрації посвідчити факт реєстрації та правильність відомостей, вказаних у реєстраційному списку, власним підписом.

Конференція адвокатів Київської області є повноважною за умови участі в ній більше половини усіх делегатів, що мають право брати участь у Конференції (кворум).

Кворум визначається на момент закінчення реєстрації по кількості делегатів, які своїми підписами в реєстраційному списку посвідчили факт їх реєстрації. При відсутності кворуму Рада адвокатів Київської області призначає нову дату скликання Конференції.

Керівник групи реєстрації передає Голові Ради адвокатів Київської області відомості щодо кількості делегатів обраних, і тих, які зареєструвалися, повідомляє Конференцію про наявність (відсутність) кворуму.

Голова Ради адвокатів Київської області у разі кворуму відкриває Конференцію і пропонує і пропонує обирати головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення, складення протоколу, членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування, членів мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів Конференції.

Головуючий на Конференції:

-        керує засіданням у відповідності з Регламентом та Порядком;

-        ставить на обговорення питання у відповідності з порядком денним;

-        надає можливість для виступів учасникам Конференції;

-        проводить голосування по питаннях порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

-        дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи Конференції і її робочих органів;

-        відповідає на питання, що поступили на його адресу, і дає усні довідки;

-        забезпечує порядок в залі засідань;

-        оголошує перерви;

-        закриває Конференцію;

-        підписує протокол Конференції.

Секретар (секретаріат) Конференції забезпечує і контролює ведення протоколу Конференції, приймає від делегатів заявки на виступ по питаннях порядку денного.

Лічильна комісія Конференції обирається для організації і проведення процедури голосування. Із свого складу вона обирає голову і секретаря лічильної комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від числа її членів. Голова лічильної комісії роз’яснює порядок голосування з питань порядку денного Конференції, про результати підрахунку голосів повідомляє голову та секретаря (секретаріат) Конференції. 

Для перевірки повноважень делегатів Конференція формує мандатну комісію, яка:

-        перевіряє повноваження зареєстрованих делегатів і проводить заміну тимчасових посвідчень на мандат делегата Конференції;

-        доповідає конференції про кількість обраних делегатів;

Конференція затверджує доповідь мандатної комісії.

Голосування з питань порядку денного проводиться тільки після визнання Конференцією повноважень делегатів на підставі доповіді Голови мандатної комісії.

На Конференції надається час для виступів:

-        з доповіддю з питання порядку денного – до 20 хвилин;

-        кандидатам у делегати З’їзду – до 5 хвилин;

-        з інших питань – до 5 хвилин.

Конференція адвокатів Київської області вправі приймати рішення про продовження або скорочення часу на виступи.

Рішення Конференції приймаються більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів на момент прийняття рішення.

Перед проведенням голосування Головуючий Конференції оголошує сформульоване питання, що поставлене на голосування, а у випадку голосування по кандидатурам також прізвища, по батькові осіб, запропонованих для обрання.

Делегати, наділені правом голосування, виражають думку при прийнятті рішення шляхом голосування мандатами.

Голосування на Конференції є особистим. Не допускається голосування за дорученням або одних делегатів замість інших.

Після обговорення питань порядку денного, прийняття рішень, головуючий оголошує роботу Конференції закінченою.

Про проведення Конференції адвокатів Київської області складається протокол, який підписується головуючим та секретарем Конференції та не пізніше 3-х днів з дня проведення Конференції направляється до Ради адвокатів України.

Рішення Конференції адвокатів розміщується на офіційному веб-сайті НААУ.

Рішення Конференції адвокатів розміщується на офіційному веб-сайті НААУ.

 

 1. Затвердити порядок денний Конференції адвокатів Київської області:

1. Розгляд та затвердження звіту Голови Ради адвокатів Київської області про роботу РАР.

2. Розгляд та затвердження звіту Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про роботу КДКА.

3. Розгляд та затвердження висновку Ревізійної комісії адвокатів Київської області.

4. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бірюкової Аліни Миколаївни.

5. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів регіону у складі Ради адвокатів України Гречківського Павла Миколайовича.

6. Обрання делегатів до складу ІІІ З’їзду адвокатів України.

7. Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів Київської області.

8. Затвердження штатного розпису і кошторису КДКА Київської області.

 

Голова Ради адвокатів Київської області                                                                                                                П.А. Бойко

Секретар Ради адвокатів Київської області                                                                                                              О.Б. Демидюк