Ордер адвокатів

Нагадуємо, що виписку ордерів та ряд інших дій адвокати можуть здійснювати самостійно, через Особистий кабінет в ЄРАУ.

 

Що стосується подання первинних заяв про внесення інформації до ЄРАУ, адвокати здійснюють їх особисто. Водночас заяви на зміну відомостей до ЄРАУ бажано надсилати засобами електронного зв’язку (на пошту kioblrada@ukr.net) з використанням ЕЦП (електронного цифрового підпису).

 
 

Затверджено рішенням Ради адвокатів України
від «17» грудня 2012 року No36
із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Ради адвокатів України No79
від 16 лютого 2013 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРДЕР АДВОКАТА ТА ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ОРДЕРІВ

1. Положення про ордер адвоката встановлює єдині для всіх адвокатів України правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордера - письмового документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках, встановлених Законом України від 05 липня 2012 р. No 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами України;

2. Ордер має типову форму (Додаток No1);

3. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката та інші обов’язкові реквізити, передбачені цим положенням;

4. В Украіїні встановлюється єдина, обов’язкова для всіх адвокатів, типова форма ордера адвоката, яку затверджує Рада адвокатів України;

5. Бланки ордерів виготовляються друкарським способом на замовлення Ради адвокатів регіону (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя), в порядку встановленому цим Положенням, і як виняток можуть бути виготовлені на замовлення Ради адвокатів України;

6. Ордерна книжка – зброшурована підшивка пронумерованих бланків ордерів у кількості 50 примірників, із серією, що присвоюється Радою адвокатів України кожному регіону (АР Крим, областям, місту Києву та Севастополю) цим Положенням;

7. Облік надходження та руху ордерів проводиться у відповідному Журналі реєстрації ордерів, що ведеться радою адвокатів регіону (Додаток No 2);

8. Адвокати, адвокатські об’єднання або адвокатські бюро отримують ордерні книжки за заявами відповідно адвокатів, керівників (уповноважених осіб) адвокатського об’єднання або адвокатського бюро в раді адвокатів регіону, або як виняток у передбачених Радою адвокатів України випадках безпосередньо у Раді адвокатів України, про що здійснюється запис у Журналі реєстрації ордерних книжок відповідної ради;

9. Адвокат, адвокатське об’єднання або адвокатське бюро мають право отримати необхідну їм кількість ордерних книжок. Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, керівники адвокатського бюро, адвокатське об’єднання організовує зберігання та облік руху ордерів у Журналі обліку ордерів (Додаток No3), який є предметом адвокатської таємниці, захищеної Законом;

10. Ордер, який видається адвокатом, що здійснює свою діяльність індивідуально, підписується адвокатом та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності);

11.Ордер, який видається адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, обов’язково має містити підпис адвоката, який надає правову допомогу на підставі цього ордера та підпис керівника адвокатського бюро, адвокатського об’єднання та скріплений печаткою юридичної особи;

12. Ордер містить наступні реквізити:

12.1. Серію, порядковий номер ордера;
 12.2. Прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога;
 12.3. Посилання на договір про надання правовоії допомоги/доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатноії правової допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;
 12.4. Назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності, відповідно до статті 19 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
 12.5. Прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який надає правову допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав (КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 року радою адвокатів відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане;
 12.6. Ким ордер виданий: (адвокатом, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально (адреса робочого місця адвоката); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне найменування адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, що видає ордер);
12.7. Адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, що видає ордер;
12.8. Дату видачі ордера;
 12.9. Підпис адвоката, який здійснює свою діяльність індивідуально та видав ордер (у графі «Адвокат»);
 12.10. Підпис адвоката, який згідно з ордером надає правову допомогу, якщо ордер, виданий адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (у графі «Адвокат»);
12.11. Підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, відтиск печатки адвокатського бюро/адвокатського об’єднання у випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням.

13. З метою забезпечення єдиних стандартів якості ордерних книжок Рада адвокатів регіону укладає угоду на виготовлення ордерних книжок з підприємствами, що надають послуги з виготовлення друкованої продукції, організовують та координують замовлення;
Встановити, що вартість ордерних книжок відшкодовується адвокатами з урахуванням витрат на їх виготовлення.

14. При виготовленні ордерів, відповідно до регіону та суб’єкта, що їх замовляє їм присвоюються наступні серії:

14.1. Рада адвокатів України – АА;
14.2. Рада адвокатів АР Крим – АК;
14.3. Рада адвокатів Вінницької області – ВН;
14.4. Рада адвокатів Волинської області – ВЛ;
14.5. Рада адвокатів Дніпропетровської області – ДП;
14.6. Рада адвокатів Донецької області – ДН;
14.7. Рада адвокатів Житомирської області – ЖТ;
14.8. Рада адвокатів Закарпатської області – ЗР;
14.9. Рада адвокатів Запорізької області – ЗП;
14.10.Рада адвокатів Івано-Франківської області – ІФ;
14.11. Рада адвокатів Кіровоградської області – КР;
14.12.Рада адвокатів міста Києва – КВ;
 14.13. Рада адвокатів Київської області – КС;
14.14. Рада адвокатів Луганської області – ЛГ;
14.15. Рада адвокатів Львівської області – ЛВ;
14.16. Рада адвокатів Миколаївської області – МК;
14.17. Рада адвокатів Одеської області – ОД;
14.18. Рада адвокатів Полтавської області – ПТ;
14.19. Рада адвокатів Рівненської області – РН;
14.20. Рада адвокатів міста Севастополь – СТ;
14.21. Рада адвокатів Сумської області – СМ;
14.22. Рада адвокатів Тернопільської області – ТР;
14.23. Рада адвокатів Харківської області – ХВ;
14.24. Рада адвокатів Херсонської області – ХС;
14.25. Рада адвокатів Хмельницької області – ХМ;
14.26. Рада адвокатів Черкаськоії області – ЧК;
14.27. Рада адвокатів Чернівецької області – ЧЦ;
14.28. Рада адвокатів Чернігівської області – ЧН.

15. Бланк ордера містить символіку Національноії асоціації адвокатів України;

16. Дане Положення набирає чинності з 01 січня 2013 року;

17. Встановити, що на період налагодження процесу виготовлення ордерних книжок та організації їх видачі адвокатам України радами адвокатів регіонів, але лише в строк до 01 квітня 2013 року, адвокати України вправі використовувати Типову форму ордера, яку вони виготовляють самостійно. При цьому в таких ордерах адвокати повинні самостійно вказувати серію регіону (п.14 цього Положення), в якому знаходиться адреса робочого місця адвоката та порядковий номер у відповідності до кількості виданих ними ордерів, починаючи від одного. Якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням, то в такому ордері вказується серія регіону (п.14 цього Положення), місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання та порядковий номер, відповідно до кількості виданих адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням ордерів, починаючи від одного.

 

Додаток No1
до Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів,
затвердженого рішенням Ради адвокатів України
No36 від «17» грудня 2012 року

ТИПОВА ФОРМА ОРДЕРА

Опис:
1. Формат А-5, книжечка зброшурована по 50 аркушів;
2. Відступ зліва для підшивки до матеріалів справи 3,5 см;
3. Відступ зліва для брошурування у ордерну книжку 2 см з пунктиром для легкості відриву.

ОРДЕР серія ________No000,_____
на надання правової допомоги _______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові або найменування особи, якій надається правова допомога)
на підставі: договору про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги No ____ від «____»__________20 __ р.
у__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (назва органу, у якому надається правова допомога)
адвокатом
___________________________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який надає правову допомогу)
свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю No___ від «___»_________ _____ р. ,видане Радою адвокатів або КДКА ________________ області. Посвідчення адвоката No_________, видане «__»________20___року Радою адвокатів _________________________ області
виданий (обрати необхідне):
Адвокатом, що здійснює адвокатську діяльність індивідуально
____________________________________________________________________ (адреса робочого місця адвоката)
Адвокатським об’єднанням/бюро
_____________________________________________________________________ (повне найменування адвокатського бюро/об’єднання, що видає ордер)
___________________________________________________________________________ (місцезнаходження адвокатського бюро/об’єднання, що видає ордер)
____________________________________________________________________ (адреса робочого місця адвоката у випадку, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського бюро/об’єднання, що видає ордер )
«___» ___________ 20____ р. Адвокат: _______________________підпис адвоката)
Керівник адвокатського бюро/об’єднання
(у випадку якщо ордер видається адвокатським бюро/об’єднанням)
________________________ М.П.(адвокатського бюро/об’єднання)
Типова форма ордера затверджена рішенням Ради адвокатів України від17 грудня 2012 р. No36

 

 

 

Додаток No 2
до Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів,
затвердженого рішенням Ради адвокатів України
No36 від «17» грудня 2012 року

Журнал реєстрації ордерних книжок

Дата
П. І. Б. адвоката, назва адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, яким видали ордерні книжки
Кількість бланків ордерів у
ордерній книжці
Серія та номери бланків (з якого номера по який включно) в ордерній книжці
Підпис адвоката чи уповноваженої особи за отримання ордерної книжки
         

 

 

 

Додаток No 3
до Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів,
затвердженого рішенням Ради адвокатів України
No 36 від «17» грудня 2012 року

Журнал обліку ордерів

_____________________________________________________________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який здійснює свою діяльність індивідуально / найменування адвокатського бюро/адвокатського об’єднання)

Дата
Номер ордера
Підстава видачі ордера (No, дата договору про надання правової допомоги/ доручення органу, уповноваженого на надання БПД
Назва органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у разі необхідності, виду адвокатської діяльності, відповідно до статті 19 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
Прізвище адвоката, який надає правову допомогу ( якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням)
         

 

переглянути "Зміни та доповнення про положення про ордер" (157 кб)

переглянути Роз’яснення з питань, які виникають при оформленні адвокатського запиту