Благодійний Фонд

Розпочав свою роботу БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ АДВОКАТАМ КИЇВЩИНИ”.

Директор фонду – адвокат Микола Замковенко.
Фонд утворений Радою адвокатів Київської області та здiйснюс свою благодiйну дiяльнiсть на засадах законностi, гуманностi, спiльностi iнтересiв та рiвностi прав учасникiв, гласностi, добровiльностi та самоврядування.

Основними статутними завданнями Фонду відповідно до Статуту є:
а) благодiйна допомога адвокатам, якi перебувають на облiку в Радi адвокатiв Київської областi у разi стихiйних лих, нещасних випадкiв, тяжких захворювань, iнших форс-мажорних обставин з ними та членами їx родин;
б) благодiйна методична, наукова, органiзацiйна та iнша матерiальна та нематерiальна допомога адвокатам, якi перебувають на облiку в Радi адвокатiв Київської областi при здiйсненнi ними професiйної дiяльностi;
в) популяризацiя благодiйництва у сферi адвокатури, заохочення для спiвпрацi з Фондом благодiйникiв, меценатiв та спонсорiв;
г) благодiйна дiяльнiсть згiдно з Законом України «Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї».

В умовах війни першочергово Фонд займатиметься питаннями адвокатів, які постраждали від навали російських окупантів. Розроблення основних напрямкiв благодiйної дiяльностi Фонду покладено до компетенцiї Наглядової ради Фонду. Критерії виділення допомоги базуватимуться на документальних підтвердженнях, а відповідні звіти про використання коштів будуть максимально публічними та доступними для широкого загалу (оприлюднюватись на сайті Ради адвокатів Київської області).

Фонд здійснює свою діяльність у формі одноразової благодiйної грошової, матерiальної чи iншої допомоги. Хоча не виключені й інші форми: систематична благодiйна грошова, матерiальна чи iнша допомога; фiнансування цiльових благодiйних програм згiдно iз статутними завданнями Фонду; благодiйна допомога на основi договорiв (контрактiв) про благодiйну дiяльнiсть, у тому числi меценатська та спонсорська пiдтримка; дарування або надання дозволiв на безоплатне (цiльове) використання об’єктiв власностi Фонду.

З метою здiйснення своєї діяльностi Фонд має право залучати добровiльнi внески та пожертнування як українських, так й iноземних фiзичних осіб та органiзацiй (у виглядi грошових надходжень як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах, майна тощо).
Підтримати своїх колег, які постраждали, запрошуємо і адвокатів Київської області.

Реквізити рахунку (49 KB)
Статут (2.27 MB)
Протокол створення (1.68 MB)

Замковенко Микола Іванович
Директор благодійної організації "Благодійний фонд допомоги адвокатам Київщини"

Склад Наглядової ради Благодійного фонду

Бойко Петро Анатолійович
Голова Ради адвокатів Київської області
Чернобай Олег Валерійович
Адвокат.
Нагороджений відзнаками:
- Видатний адвокат НААУ;
- За відданість адвокатській професії.
Мітько Вікторія Вікторівна
Представник від Комітету ветеранів і соціального захисту адвокатів Ради адвокатів Київської області
Грязнова Любов Миколаївна
Представник від Комітету ветеранів і соціального захисту адвокатів Ради адвокатів Київської області