Для допуску до кваліфікаційного іспиту тепер необхідне підтвердження володіння державною мовою

24.01.2022

Для допуску до кваліфікаційного іспиту тепер необхідне підтвердження володіння державною мовою

Про це йдеться у рішенні Ради адвокатів України №137 від 15 грудня 2021 року “Про внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю”.

Рада адвокатів України, розглянувши лист Голови Ради адвокатів Миколаївської області Антипченка В.К. щодо надання роз’яснень, яким чином радам адвокатів регіонів та кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури регіонів застосовувати вимоги статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині володіння українською мовою особою, яка має намір набути статус адвоката, та внесення відповідних змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в частині переліку документів, які надаються особами, які виявили бажання набути статус адвоката, звертає увагу на наступне.
 
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
 
Згідно до пункту 11 частини 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» адвокати зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.
 
Відповідно до частини 3 статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14-16 частини першої статті 9 цього Закону, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону.
 
Рада адвокатів України враховуючи наведене, а також пропозиції Голови Ради адвокатів України Ізовітової Л.П. та Голови Ради адвокатів Волинської області Руденко Г.А. про внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; з урахуванням зауважень та доповнень членів Ради адвокатів України; керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила:
  • Внести зміни та доповнення до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №270 від 17 грудня 2013 року, зі змінами (додаток №1).
  • Внести зміни та доповнення до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №80 від 01 червня 2018 року, зі змінами (додаток №2).
 
Одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає наступні документи:
  1. документ державного зразка (оригінал та нотаріально посвідчену копію) та додатки до нього, що підтверджують набуття заявником повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) – другий (магістерський) рівень, спеціальність – «право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право»; (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 26 червня 2019 року №72 )
  2. документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката; (у редакції рішення Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року №179)
  3. довідку встановленої форми, яка містить відомості з персонально- довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України про відсутність (наявність) судимості» (скорочену); (у редакції рішення Ради адвокатів України від 12 жовтня 2018 року №164)
  4. довідку медичної установи про стан здоров’я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма №122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України №12 від 17.01.2002 року);
  5. власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва; (у редакції рішення Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року №104)
  6. оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;
  7. копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку;
  8. копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови. (доповнено, відповідно до рішення Ради адвокатів України від 15 грудня 2021 року №137)
 
Юридичні новини України