Маємо перше надходження до Благодійного Фонду адвокатів Київщини!

05.10.2022

Маємо перше надходження до Благодійного Фонду адвокатів Київщини!

Минулого місяця ми вже розповідали про те, що розпочав свою роботу БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ АДВОКАТАМ КИЇВЩИНИ”, який наразі очолює адвокат Микола Замковенко

Фонд утворений Радою адвокатів Київської області та здiйснюс свою благодiйну дiяльнiсть на засадах законностi, гуманностi, спiльностi iнтересiв та рiвностi прав учасникiв, гласностi, добровiльностi та самоврядування.

Основними статутними завданнями Фонду відповідно до Статуту є:

а) благодiйна допомога адвокатам, якi перебувають на облiку в Радi адвокатiв Київської областi у разi стихiйних лих, нещасних випадкiв, тяжких захворювань, iнших форс-мажорних обставин з ними та членами їx родин;

б) благодiйна методична, наукова, органiзацiйна та iнша матерiальна та нематерiальна допомога адвокатам, якi перебувають на облiку в Радi адвокатiв Київської областi при здiйсненнi ними професiйної дiяльностi;

в) популяризацiя благодiйництва у сферi адвокатури, заохочення для спiвпрацi з Фондом благодiйникiв, меценатiв та спонсорiв;

г) благодiйна дiяльнiсть згiдно з Законом України «Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї».

Як вже зазначалось раніше, в умовах війни першочергово Фонд займатиметься питаннями адвокатів, які постраждали від навали російських окупантів. Принагідно також нагадаємо, що розроблення основних напрямкiв благодiйної дiяльностi Фонду покладено до компетенцiї Наглядової ради Фонду. Критерії виділення допомоги базуватимуться на документальних підтвердженнях, а відповідні звіти про використання коштів будуть максимально публічними та доступними для широкого загалу (оприлюднюватись на сайті Ради адвокатів Київської області).

Зазвичай Фонд плануватиме свою діяльність у формі одноразової благодiйної грошової, матерiальної чи iншої допомоги. Хоча не виключені й інші форми: систематична благодiйна грошова, матерiальна чи iнша допомога; фiнансування цiльових благодiйних програм згiдно iз статутними завданнями Фонду; благодiйна допомога на основi договорiв (контрактiв) про благодiйну дiяльнiсть, у тому числi меценатська та спонсорська пiдтримка; дарування або надання дозволiв на безоплатне (цiльове) використання об’єктiв власностi Фонду (коли такі будуть, звичайно).

Важливо підкреслити, що з метою здiйснення своєї діяльностi Фонд має право залучати добровiльнi внески та пожертнування як українських, так й iноземних фiзичних осіб та органiзацiй (у виглядi грошових надходжень як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах, майна тощо).

У вересні з відповідним візитом задля вивчення можливих напрямів допомоги до Києва приїжджала американська адвокатка Барбара Дж. Гісласон з  Міннесоти. В Україні вона перебувала на запрошення голови Ради адвокатів Київської області Петра Бойка, представляючи інтереси Міжнародного союзу адвокатів, Американської асоціації юристів та Асоціації адвокатів штату Міннесота. Вочевидь, будемо розраховувати на тісну співпрацю з американськими адвокатами в цьому напрямі.

А от вже буквально сьогодні на рахунок Фонду надійшла перша іноземна пожертва – 300 євро з Люксембургу.

Підтримати своїх колег, які постраждали, запрошуємо і адвокатів Київської області.

 
Юридичні новини України