Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Затверджено 

Рішенням Ради адвокатів України №72 

від «16» лютого 2013 р. 

ПОЛОЖЕННЯ 

про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

(нова редакція) 

Це Положення визначає порядок сплати, розподілу та використання внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (далі – «внески») в структурі Національної асоціації адвокатів України, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

 

1. Загальні положення 

1.1. Внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування – грошові кошти, що надходять організаційним формам адвокатського самоврядування, які мають статус юридичної особи, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), з метою забезпечення гарантій незалежності Адвокатури України від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, будь-яких інших органів, установ, організацій, фізичних і юридичних осіб для реалізації органами адвокатського самоврядування повноважень, визначених Законом: 

а. від адвокатів України щорічно в порядку та розмірі, визначеними відповідно до цього Положення та актами НААУ, Ради адвокатів України на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування; 

б. від фізичних і юридичних осіб, відповідно до положень Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

в. від регіональних органів адвокатського самоврядування з джерел, визначених Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на загальнонаціональному рівні Радою адвокатів України, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною комісією адвокатури. 

1.2. Розмір внесків визначається відповідно до положень статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», актів НААУ Радою адвокатів України. 

1.3. Рада адвокатів України встановлює розмір, порядок сплати внесків, їх розподіл і напрямки використання для забезпечення ефективної реалізації повноважень адвокатського самоврядування. 

1.4. Рада адвокатів регіону здійснює контроль за своєчасною сплатою внесків адвокатами, адреса робочого місяця яких знаходиться у цьому регіоні та веде облік щорічних внесків у відповідності до рекомендацій Ради адвокатів України. 

1.5. Рада адвокатів України координує процес та здійснює загальний контроль за сплатою адвокатами України щорічних внесків, контролює та координує роботу рад адвокатів регіонів щодо адміністрування ними в установленому актами НААУ порядку сплати адвокатами щорічних внесків, їх розподілу та використання.

1.6. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатів України. 

 

2. Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. 

2.1. Сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком кожного адвоката. 

2.2. Для адвокатів України встановлюється єдиний порядок сплати щорічних внесків – шляхом одноразового перерахування повної суми щорічного внеску у національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, оприлюднені у спосіб, визначений п.2.12. цього Положення. 

2.3. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається виходячи з принципів розумності, співмірності, фінансової необтяжливості для адвокатів та достатності фінансового забезпечення реалізації повноважень радами адвокатів регіонів, Радою адвокатів України, Вищою ревізійної комісії адвокатури, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів. 

2.4. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів. 

2.5. Адвокати сплачують щорічні внески до 31 березня поточного року. 

2.6. Особи, які склали присягу адвоката України та отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, сплачують щорічний внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці поточного року таке свідоцтво отримано. 

2.7. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких було зупинено, після поновлення такого права сплачують щорічний внесок за рік, в якому таке право поновлено у повному обсязі. 

2.8. Адвокати, вказані в пунктах 2.6. та 2.7. цього Положення, зобов’язані сплатити щорічні внески не пізніше 5 робочих днів відповідно з дня отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю чи з дня поновлення права на зайняття адвокатською діяльністю. 

2.9. Якщо останній день сплати щорічного внеску адвокатом припадає на святковий, вихідний, неробочий день, або на день, в який банківські установи не працюють, останнім днем вважається наступний робочий/банківський день, що слідує за святковим, вихідним, неробочим днем або днем, в який банківські установи не працювали. 

2.10. Щорічний внесок вважається сплаченими з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до цього Положення. 

2.11. У разі зупинення чи припинення права на заняття адвокатською діяльністю сплачені адвокатом щорічні внески за рік, в якому відбулось таке зупинення чи припинення, не повертаються, а залишаються у розпорядженні Національної асоціації адвокатів України та відповідної ради адвокатів регіону. 

2.12. Рада адвокатів України та рада адвокатів відповідного регіону забезпечують доведення до відома адвокатів інформації щодо розміру та порядку сплати щорічних внесків шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, а також у приміщенні ради адвокатів відповідного регіону, або у інший спосіб, який забезпечує доступ адвокатів до зазначеної інформації. 

2.13. Ради адвокатів регіонів зобов‘язані забезпечити адвокатів регіону зразком платіжного документу для сплати обов‘язкового щорічного внеску, передбаченого цим Положенням, для здійснення платежу через фінансову установу. 

2.14. Адвокат для здійснення оплати щорічного внеску може самостійно згенерувати квитанцію на офіційному веб-сайті НААУ www.unba.org.ua відповідно до встановленого системою сайту автоматичного алгоритму у спеціальному розділі та оплатити його через будь-яку банківську установу України, або ж здійснити оплату щорічного внеску за допомогою електронних платіжних систем (Інтернет – еквайрінгу), використовуючи сайт НААУ, у випадку наявності такої технічної можливості у НААУ на момент сплати щорічного внеску. 

2.15. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком. 

2.16. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад один місяць, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді попередження. 

2.17. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року. 

2.18. Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України. 

 

3. Внески фізичних і юридичних осіб

3.1. Належним джерелом фінансування забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування визнаються: 

   3.1.1. Добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об‘єднань, які надійшли на банківські рахунки Національної асоціації адвокатів України, рад адвокатів регіонів. 

   3.1.2. Добровільні внески, які надійшли від адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об‘єднань мають спрямовуватися виключно на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за напрямками, визначеними Радою адвокатів України, радами адвокатів регіону.

   3.1.3. Добровільні внески, сплачені адвокатами, адвокатськими бюро, адвокатськими об‘єднаннями в межах спеціальних проектів або програм Національної асоціації адвокатів, рад адвокатів регіону можуть бути спрямовані виключно за забезпечення програмних заходів. 

   3.1.4. Органам адвокатського самоврядування забороняється спонукати адвокатів, адвокатські бюро, адвокатські об‘єднання до сплати добровільних внесків шляхом створення преференцій або спеціального становища для окремих осіб або адвокатських утворень у професійній діяльності або при реалізації повноважень органами адвокатського самоврядування. 

  3.1.5. Облік добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об‘єднань здійснюється за методикою, затвердженою Радою адвокатів України. 

3.2. Добровільні внески фізичних і юридичних осіб, які надійшли у розпорядження органів адвокатського самоврядування мають спрямовуватися виключно на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за напрямками, визначеними Радою адвокатів України, радами адвокатів регіону, або спеціальних проектів/програм НААУ, регіональних рад адвокатів. 

3.2.1. Умови отримання добровільних внесків від фізичних і юридичних осіб для забезпечення цілей адвокатського самоврядування не можуть суперечити або у будь-який інший спосіб впливати та/або обмежувати принцип незалежності Адвокатури України, як правового інституту, представницьких органів адвокатури, окремих адвокатів. 

  3.2.2. Облік добровільних внесків фізичних і юридичних осіб здійснюється за методикою, затвердженою Радою адвокатів України. 

 

4. Внески регіональних органів адвокатського самоврядування.

4.1. Ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури здійснюють свої повноваження в структурі Національної асоціації адвокатів України. 

4.2. Рада адвокатів України, як орган НААУ, може прийняти рішення про встановлення періодичних або разових внесків регіональними органами адвокатського самоврядування з джерел, визначених Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на загальнонаціональному рівні Національною асоціацією адвокатів України, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою ревізійною комісією адвокатури. 

4.3. Рада адвокатів України своїм рішенням може встановлювати спрямування та систему розподілу щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування через ради адвокатів регіонів, а у випадку, якщо рада адвокатів регіону не створена як юридична особа, або/та не має поточного рахунку, щорічні внески адвокатів сплачуються на поточний рахунок НААУ. 

4.4. При надходженні щорічних внесків на поточні рахунки рад адвокатів регіонів, відкриті спеціально для приймання і зарахування грошових коштів, що надходять у вигляді щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, банківська установа на кінець кожного операційного дня перераховує на спеціально для цього відкритий поточний рахунок НААУ відсоток ( згідно затвердженого РАУ розподілу внесків між регіональними радами та НААУ) від кредитового обороту за день. У договорі банківського рахунку, на який поступають щорічні внески адвокатів, рада адвокатів регіону надає доручення банківській установі про автоматичне без додаткового узгодження договірне списання вказаного вище відсотку на поточний рахунок НААУ. 

4.5. Рада адвокатів України своїм рішенням може залучати до реалізації спільних програм Національної асоціації адвокатів України на виконання визначених законом повноважень, кошти, які надходять до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури як відрахування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кошти від плати за складання кваліфікаційного іспиту. 

 

5. Напрямки спрямування та порядок використання внесків

5.1. Спрямування грошових коштів, які надходять на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, визначається на підставі Закону, актів НААУ та цього Положення, з урахуванням пріоритетів, визначених регіональними конференціями адвокатів та з‘їздом адвокатів України. 

5.2. Використання коштів відбувається на підставі кошторисів. Основні статті видатків кошторисів РАУ, регіональних рад адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарних регіонів, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджується рішенням Ради адвокатів України. 

5.3. Обсяг видатків може визначатися у відсотковому відношенні до запланованих надходжень за напрямками, у порядку, передбаченому пунктом 5.1. цього Положення, виходячи з фактичних надходжень, з подальшим затвердженням звітів про виконання кошторисів, відповідно до Закону. 

5.4. Видатки першого року функціонування органів адвокатського самоврядування після формування у порядку, встановленому розділом Х Закону, можуть здійснюватись тимчасово, до затвердження кошторисів, у межах витрат, визнаних установчими конференціями адвокатів регіонів, установчим з‘їздом адвокатів України. 

 

6. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення 

6.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Радою адвокатів України. 

6.2. Норми та вимоги цього Положення доводяться Радою адвокатів України до відома органів Національної асоціації адвокатів України через його оприлюднення на офіційному веб-сайті НААУ. 

6.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Ради адвокатів України, шляхом викладення даного Положення в новій редакції. 

6.4. Усі питання, не врегульовані цим Положенням і Статутом Національної асоціації адвокатів України, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.